Privacy Policy

Privacybeleid


Vakantieverblijf Volmolen met ondernemersnummer BE O 699397417 verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid kunt u terecht bij Lieve Vandersteegen op volmolen@telenet.be.


Verwerkingsdoeleinden

Vakantieverblijf Volmolen verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (zoals klantenadministratie, opvolgen van boekingen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.


Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
a) desgevallend de toestemming van de betrokkene
b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (btw, boekhouding, min.fin, ...)
f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen om te ondernemen (communicatie)
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug te trekken.


Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, kunnen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen en partners van Vakantieverblijf Volmolen.
Vakantieverblijf Volmolen garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.


Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding en fiscaliteit).


Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1. f).
Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: volmolen@telenet.be.


Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.


Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be.)


Cookies

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kunt uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kunt u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Als u cookies uitschakelt verschijnen bepaalde grafische elementen in de website niet correct en kunt u bepaalde applicaties niet gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.